Italsky designovy luxusni nabytek    Luxusni Cesky bytovy nabytek

Možná si omýváte penis špatně

Právě jsme získali vaši pozornost titulkem z Buzzfeedu – a tak ji můžeme nasměrovat na zábavnou knihu právě o těchto obchodnících s pozorností. Vice informaci...

Božské bydlení

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Výběr vhodného bazénu se může mnohým zdát jako nikdy nekončící příběh. Je toho opravdu dost, co musí člověk vzít v potaz. Mít bazén hned vedle domu, smět se osvěžit kdy nás napadne, to je velmi lákavá představa. Ovšem dnes existuje nespočet tvarů, velikostí i matriálů bazénů. Aby bazén vydržel dlouho a dělal nám samou radost, je potřeba vybrat správně.
26th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Statistika nuda je, má však cenné údaje. To si můžeme říci pokaždé, když se podíváme do statistik serveru Sreality.cz, který dokáže v tom ohromném množství nabídek vygenerovat hromady dat. Třeba ta, že průměrný stavební pozemek v ČR má rozlohu 1200 m² a stojí 1 500 000 Kč.
26th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Správa a placení daně z nabytí nemovitých věcí

Sazba daně z nemovitých věcí je 4 % ze základu daně. Místně příslušným ke správě daně je finanční úřad, v jehož obvodu se nemovitá věc nachází. Daň z nabytí nemovitých věcí se platí prostřednictvím zálohy. Tu je poplatník v daňovém přiznání povinen sám vyčíslit. Zároveň je nutné uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty. Tím jsou tedy myšleny údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Není nutné si dělat obavy, že při podávání daňového přiznání něco špatně vyplníte. Abyste na žádný údaj nezapomněli, provedeme Vás seznamem údajů, které je nutné uvést Příloha č. 2 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Pokud byste zálohu na daň vypočítali chybně, nic zlého se Vám nestane. Finanční úřad vaše přiznání vždy zkontroluje a nabývací hodnotu přepočítá. V případě, že jste zaplatili nižší zálohu, než vyměřená daň ve skutečnosti je, musíte rozdíl mezi daní a zálohou splatit ve lhůtě třiceti dní od doručení platebního výměru.

Vzorový příklad výpočtu

Představme si pana A, který prodává byt o rozloze 60 m 2  v panelovém domě v Hradci Králové panu B. Pan A si s panem B sjednají kupní cenu bytu milion korun. Daň, kterou musí pan B zaplatit, však nemůže být vypočtena pouze z kupní ceny milion korun. Je nutné ověřit, zdali není srovnávací daňová hodnota vyšší než sjednaná cena milion korun. Pan B toto ověření provede snadno, pomocí příloh k vyhlášce ministerstva financí (č. 419/2013 Sb.). Ta stanoví základní cenu podlahové plochy nemovité věci. Pro byt v Hradci Králové je to konkrétně 24 878 Kč za metr čtvereční. Rozloha bytu je 60 m 2 , vynásobením tedy pan B zjistí hodnotu 1 492 680 Kč. Tady však matematické výpočty pana B nekončí. Vyhláška stanoví koeficienty podle druhu, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů (např. zateplení) nemovité věci. Koeficienty jsou určeny podle toho, nakolik moderní a vybavená je nemovitá věc, respektive jak je vybavená. Například pokud je byt, který pan B koupil, situován v panelovém domě se zateplením, bude koeficient, kterým násobíme hodnotu 1,00. Hodnota se tedy nezmění. Je to proto, že zateplení budovy se již dnes bere jako standard. Naopak, pokud by byl panelový dům nezateplený, použijeme koeficient 0,95. Hodnotu bytu to tedy sníží. Tímto způsobem postupuje pan B podle příloh vyhlášky a násobí hodnotu bytu příslušnými koeficienty. Nakonec mu zbyde výsledná hodnota, ze které je nutné vypočítat 75%. V tomto okamžiku dostane srovnávací daňovou hodnotu, která je základem daně. Porovná ji se sjednanou cenou. Jestliže je sjednaná cena vyšší než vypočtená srovnávací daňová hodnota, vypočítá se daň ze sjednané ceny. Pokud je vyšší srovnávací daňová hodnota, daň se vypočítá z ní.

Daňové přiznání

Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Platí tedy, že jestliže byl vklad do katastru nemovitostí učiněn dne 20. března, daňové přiznání musí být podáno do konce června téhož roku. Pokud je předmětem nabytí vlastnického práva nemovitá věc, která není evidována v katastru nemovitostí, musí být daňové přiznání podáno do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k nabytí vlastnického práva.

Daňové přiznání lze podat v listinné podobě klasickým tiskopisem nebo elektronicky pomocí interaktivního tiskopisu prostřednictvím datové schránky nebo podepsaný uznávaným elektronickým podpisem. Všechny tiskopisy lze dohledat na internetových stránkách finanční správy. Také tam naleznete podrobné pokyny k vyplnění příslušných polí v přiznání. Nejprve je nutné vyplnit samotné daňové přiznání. V něm se uvádí obecné náležitosti, jako například jméno a příjmení, adresa, doručovací adresa, záloha celkem, daň celkem a názvy všech příloh. Povinnými přílohami jsou kopie smlouvy nebo jiné listiny, na jejímž základě bylo zapsáno vlastnické právo do katastru nemovitostí, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí. Další přílohou, která se přikládá v případě, že vlastnické právo bylo nabyto kupní nebo směnnou smlouvou, je tiskopis Přílohy č. 1 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, ve které se uvádí informace o sjednané ceně a zároveň se v této příloze musí porovnat sjednaná cena se srovnávací daňovou hodnotou. Jestliže se rozhodneme určit srovnávací daňovou hodnotu pomocí směrné hodnoty, je nutné vyplnit již výše zmíněnou Přílohu č. 2, která je tvořena seznamem údajů týkajících se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, tedy určení srovnávací daňové hodnoty pomocí zjištěné ceny (znalcem), je nutné přiložit znalecký posudek jako přílohu.

Zánik daňové povinnosti

Můžou nastat situace, kdy povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí nejprve vznikne a následně opět zanikne. Jde například o případy, kdy dojde k odstoupení od smlouvy, kdy je smlouva zdánlivá nebo neplatná nebo kdy dojde ke splnění rozvazovací podmínky apod. Daňová povinnost však zaniká pouze tehdy, pokud je vlastníkem nemovité věci původní vlastník a jeho vlastnické právo vzniklo z toho důvodu, že existovalo již před tím. Tedy proto, že vlastnické právo nového vlastníka bude zrušeno a vlastnické právo bude náležet opět vlastníkovi předchozímu. Pro zánik daňové povinnosti je nutné uplatnit důvody jejího zániku v daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání.

Potřebujete poradit s daňovým příznáním? Kontaktujte nás:  +420 226 219 939


Centrum_Sluzeb


[Tento článek byl zpracován ve spolupráci s advokátní kanceláří AZ LEGAL, která je partnerem bezrealitky.cz.]

26th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Daň z nabytí nemovitých věcí, která byla zavedena zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., nahradila daň z převodu nemovitosti. Charakteristické je pro ni to, že se jedná o daň přímou, protože zatěžuje přímo poplatníka, daň majetkovou, protože se odvádí z majetku, a daň výlučnou, jelikož příjem z ní směřuje výlučně do státního rozpočtu, na rozdíl od daně z nemovitosti. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je výlučně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

Vymezení předmětu daně a osvobození

Co jsou to nemovité věci, vymezuje občanský zákoník, a protože občanský zákoník považuje za nemovité věci i věcná práva k nemovitým věcem (např. reálná břemena), nelze jednoznačně tvrdit, že daň z nabytí nemovitých věcí se vztahuje na veškeré nemovité věci. Daň se vztahuje na úplatné nabytí (např. koupě, směna) vlastnického práva k nemovitým věcem, které jsou pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě, bytovou jednotkou, právem stavby, anebo spoluvlastnickým podílem ke všem těmto nemovitým věcem. Úplatou je myšlena peněžní nebo nepeněžní protihodnota. Někoho by mohlo napadnout, že pravidlo o úplatném nabytí lze obejít tak, že si prodávající a kupující naoko uzavřou dvě darovací smlouvy. Na takové jednání však zákonné opatření pamatuje a označuje jej jako vzájemné darování a pro účely daně z nabytí nemovitých věcí je považuje za koupi nebo směnu. Zároveň jsou některé nemovité věci od daně osvobozeny. Osvobozeno je první úplatné nabytí vlastnického práva k nové stavbě rodinného domu, pozemku, na němž stojí, a k bytové jednotce. Aby bylo první úplatné nabytí osvobozeno, musí k němu dojít do pěti let od kolaudace. Od daně je také osvobozeno nabytí vlastnického práva k družstevnímu bytu nebo družstevnímu nebytovému prostoru (např. sklep, garáž, komora) jeho nájemcem, jestliže je fyzickou osobou.

Základ daně z nabytí nemovitých věcí

Základem daně je nabývací hodnota, kterou lze snížit o uznatelný výdaj. Takovým uznatelným výdajem je částka zaplacená znalci za znalecký posudek, kterým se určí cena nemovité věci.

Tou první a základní nabývací hodnotou je sjednaná cena mezi kupujícím a prodávajícím. Jedná se tedy o částku, kterou ten, kdo kupuje nemovitou věc, zaplatil. Může se zdát, že pro účely daně bychom ani s jinou nabývací hodnotou pracovat nemuseli. Docházelo by však k obcházení zákona a vyhýbání se plnění daňové povinnosti, kdyby si mezi sebou kupující a prodávající naoko sjednali nepřiměřeně nízkou kupní cenu. Proto se daň z nabytí nemovitých věcí počítá ze sjednané ceny pouze v případě, že je tato sjednaná cena vyšší než srovnávací daňová hodnota. Kdyby byla sjednaná cena nižší než srovnávací daňová hodnota, museli bychom pro výpočet daně použít právě srovnávací daňovou hodnotu. Srovnávací daňová hodnota, je částka odpovídající 75% buď směrné hodnoty, anebo zjištěné ceny znalcem podle zákona o oceňování majetku. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí, které jsou obvyklé pro nemovité věci ve stejném místě. Lze ji zjistit pomocí vyhlášky ministerstva financí č. 419/2013 Sb. Základ daně si podle příloh této vyhlášky můžete snadno spočítat, popřípadě lze využít různé internetové kalkulátory. Při stanovení směrné hodnoty se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří a vybavení převáděné nemovité věci.

Zvláštní cena

Zvláštní cena je další potencionální nabývací hodnotou, která může být základem daně. Pokud lze zvláštní cenu určit, má vždycky přednost před sjednanou cenou nebo srovnávací daňovou hodnotou. Zvláštní ceny může nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci dosáhnout například vydražením při exekuci nebo prodeji nemovité věci ve veřejné dražbě. Zvláštní cenou je i cena, které bylo dosaženo prodejem nemovité věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení.

Potřebujete poradit s daňovým příznáním? Kontaktujte nás:  +420 226 219 939


Centrum_Sluzeb


[Tento článek byl zpracován ve spolupráci s advokátní kanceláří AZ LEGAL, která je partnerem bezrealitky.cz.]

26th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Komorní projekt Hřebenky se 17 nízkoenergetickými byty má již hotovou hrubou stavbu. Luxusní bytový dům, který vyrůstá v klidné části Prahy 5, developer plánuje dokončit objekt na podzim 2017. Aktuálně je v něm prodáno téměř 40 % bytů.
26th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Od pondělí 24. 4. 2017 je možné posílat přihlášky do soutěže Architekt obci 2017.
26th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Pop-up story, respektive dočasné obchody na nečekaných místech, již řadu let fungují ve Velké Británii nebo Spojených státech amerických. Krátkodobé pronájmy maloobchodních prostor se zabydlely i u nás.
26th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Záclony neodmyslitelně patří do každého útulného interiéru. Není to pouze praktická záležitost, nýbrž také záležitost estetiky. Vyberte ty, které se vám do pokojů budou hodit nejvíce a jsou dle vašeho gusta. Ovšem jak všichni víme, časem se záclony zaperou a nejsou tolik bílé, jako bývaly. V tomto článku se dozvíte pár rad a tipů, jak mít záclony jako padlý sníh, tedy tak krásně bílé.
26th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Marek Orko Vácha je přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty na UK a katolický kněz. Žil na Antarktidě a půl roku v klášteře, vydal několik knih. Náš rozhovor se týká zejména zprávy Living Planet Report, kterou média úplně ignorovala.
26th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Lidé často mají pocit, že z podnikohospodářských fakult vycházejí jen rychlokvašky, namyšlení rádobymanažeři, kteří nemají ponětí o tom, jak firmy fungují. Někdy se to bere tak, že firmu dělají především její výrobky, její zaměstnanci, její inovační drajv a zvládnutí technologií. Nový výzkum ale potvrzuje klíčovou roli podnikového řízení.
26th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

I vaši psi mohou bydlet v komfortu a luxusu. A ten mu můžete velmi jednoduše dopřát i vlastními silami. Postavit boudu není tak obtížné.
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Pojďte se podívat téměř pod pokličku českých celebrit. Jaké mají kuchyně, jaký mají vkus? Potrpí si na pořádek, modernu, nebo mají raději rustikální dřevo?
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Moderní trendy v bydlení, chytré tipy pro stavebníky nebo bezplatnou poradnu o stavebnictví, dotacích a zákonech nabídnou v posledním dubnovém týdnu Stavební veletrhy na brněnském výstavišti.
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Nebezpečným je výrobek Naše Bio Rýže. Pokud máte tento druh rýže z Billy doma, pozorně si prohlédněte etiketu a datum spotřeby. Nebezpečná šarže má uvedeno jako datum minimální spotřeby 16. 01. 2019.
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Bez větrání se neobejde žádný interiér. Výměna vzduchu je potřebná nejen ze zdravotního hlediska, ale napomáhá také udržovat v místnosti vhodné klima. Otevřít okno dokořán ale mnohdy není nejlepší cestou.
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Jestli máte chuť na lehkou svačinu, neváhejte zkusit jednoduché a na přípravu rychlé šneky z listového těsta! Oceníte i jako rychlou večeři, po celém dni v práci.
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Období jara a léta, jsou obdobím grilováním, zahradních slavností či pikniku. Co nejvíce času se snažíme trávit na zahradě, či balkoně a sousedům dáváme znát, že grilovací sezóna začíná.
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

V průběhu výstavby panelových domů byly používány následující druhy základových konstrukcí:
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Očekáváte příchod nového potomka do rodiny či rekonstruujete dětské pokoje? Pak zajisté budete řešit zařízení dětského pokojíčku. To se na první pohled může zdát jako zábava, ovšem ve skutečnosti je to taky pořádná makačka. V tomto článku se dozvíte pár rad a tipů, jak jej zařídit co nejlépe. Inspirujte se!
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Voňavá bylinka, která má široké použití v kuchyni, léčitelství, kosmetice i domácnosti, je celkem nenáročná na pěstování a můžete ji mít nejen na zahradě, ale i doma v květináči.
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Nejhorší choroba, která sužuje lidstvo? Chudoba. Prvně v historii máme ovšem takové bohatst
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Po letech pokusů odhadnout a ovlivnit inflaci pomocí kurzu koruny Česká národní banka konečně zastavila stroj na výrobu peněz ze vzduchu. Poučila se z chyb, minimalizuje škody, zpytuje svědomí? Spíš to vypadá, že je jí každodenní finanční realita ještě vzdálenější. Několik příkladů bezradnosti centrální banky následuje.
25th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Člen rodiny s omezenou pohyblivostí nebo dokonce nepohyblivý či na vozíku znamená ohromný problém i pro bydlení. Naše čtenářka Radka nám napsala svůj příběh a žádost o radu, jak by mohla uzpůsobit svůj dům pro manžela, který je po nehodě upoután na invalidní vozík.
24th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Kvalitní bydlení nemusí hledat nové a nové formy. Co takhle bydlení jednoduché, ořezané do základních prostorových tvarů? Zbavené zbytečností a oslovující bazální čistotou.
24th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Občas se stane, že někde nějaká stavba nevyjde o pár centimetrů. Nebo něco nefunguje tak, jak má. Ale pak jsou takové architektonické přehmaty, kterým se člověk prostě musí od plic zasmát. Podívejte se a zasmějte se s námi:
24th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Barevné ztvárnění prostor obývaných seniory je sice obecně pokládáno za důležité pro kvalitu života.
24th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Archeologické prázdniny s Indiana Jonesem nebo mafiánský tábor, ale i tábor pro superhrdiny najdete v Jihomoravském kraji. Na jihu Čech je je taneční, airsoftový, cyklistický, sportovní, výtvarný, paintballový, dívčí akční nebo třeba modelingový tábor,...
24th Dub 2017

Moderní nábytek a luxusní bydlení

Jakmile řekne chladné zimní období definitivně sbohem, probouzí se zahrada k novému životu. Zkuste ji oživit například překrásnými hortenziemi, které vás záplavou nádherných bohatých květů budou těšit po celé léto. Hortenzie patří vedle růží k nejoblíbenějším kvetoucím okrasným dřevinám, jež na našich zahradách s velkým potěšením pěstujeme.
24th Dub 2017

Tradiční český luxusní nábytek

Tradiční český výrobce luxusního nábytku
Tradiční český výrobce luxusního bytového a kancelářského nábytku, vše pro ložnice a obývací pokoje. Výroba nábytku na zakázku na míru Vašemu interiéru. Nábytek z Dřevotvaru Znojmo má tradici už 50 let.
Kancelářská křesla Kancelářský nábytek Praha

Residenza nábytek

Sledujte nejen moderní nábytek. Nové módní trendy, značkové oblečení, dámské kozačky, luxusní kabelky a šperky ze Světashopaholiků. Komplexní ekonomický software účetní a skladové hospodářství. Moderní zahradní architektura, návrhy zahrad a netradiční realizace zahrad Praha. Nové zábavní a nákupní centrum v centru Brna.
Nabytek do loznice

Moderní nábytek pro obývacího pokoje i nábytek do ložnice, postele a stolky nabízí LIVING.
Mate zajem o spolupraci nebo o vlozeni sveho clanku ci odkazu ? Kontaktujte na admin@hledej.to

Moderni nabytek

palubky nobl

Online prodej dřevěných palubek a dřevěných podlah za nejnižší ceny v Praze, rozvoz po Praze zdarma ! Veškerý sortiment truhlářského řeziva a stavebního dřeva.


český nábytek

Tradiční český výrobce luxusního bytového a kancelářského nábytku, vše pro ložnice a obývací pokoje. Výroba nábytku na zakázku na míru Vašemu interiéru. Nábytek z Dřevotvaru Znojmo má tadici už 50 let.

Hledáte dům v okolí Prahy? Nízkoenergetické developerské projekty Praha od společnosti Nikmar Invest!

Luxusní dětské pokoje

TIP bydlení: Kvalitní nábytek není jen pro bohaté, luxusní nábytek je sice určitě velice kvalitní a stylový, například italský nábytek se svým moderním designem patří mezi to nejlepší. Ale ani čeští výrobci nábytku nejsou druhořadí, kvalita jejich práce mnohdy převyšuje zahraniční dovoz několika násobně, například tradiční výrobce nábytku Dřevotvar Znojmo. Pokud si chcete zařídit interiér nebo moderní kancelář je třeba sledovat trendy a bytové magazíny či blogy o bydlení. Designové pohovky v italském stylu za české ceny najdete u bytového studia Jespen či židle pro restaurace a gastro provozy. On-line trend je nakupování nábytku na internetu ! Dnes už můžete pohodlně nakoupit nábytek online ve specializovaných eshopech. Například kancelářský nábytek Vám doručí do 48 hodin od objednání. Stejně tak kvalitní dřevěné palubky či italský designový nábytek, nebo moderní pohovky. Speciální kategorií je nábytek pro velkoodběratele jako jsou hotely a gastro provozy. Vše je samozřejmě možné též upravit na míru či vyrobit nábytek na zakázku.

Zasady ochrany osobnich udaju / !!! Pravidla provozu !!! / Nahlasit nevhodny obsah!?